environmentalni_profil - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.

pohled ze silnice
logo UNIPLAST
cz-flag
de-flag
gb-flag
...where Your ideas meet reality

3D skenovánívývoj3D tisk (SLS)nástrojárnakovoobráběnívstřikování plastůmontážtamponový tisk

Přejít na obsah
novinky
do výroby hledáme


3D scanning
Společnost UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.  si uvědomuje, že svými činnostmi do jisté míry ovlivňuje stav životního prostředí. Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.
 
Společnost si je při svém podnikání vědoma odpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Cesta k uplatňování této odpovědnosti je stanovena Politikou společnosti včetně ochrany životního prostředí a také vztahem k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, kterou je mimo jiné deklarována také snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek pro jeho zlepšování. Vedení společnosti stanovilo následující profil prezentace, sledování a vyhodnocování ukazatelů, které jsou v souvislosti s činností společnosti významné pro ochranu životního prostředí:
 • vytvořit klimaticky příjemné a stálé pracovní prostředí, a to jak v letním, tak zimním období a pozitivně tím ovlivnit zdraví zaměstnanců a plynulý chod výrobního procesu
 • snižovat spotřebu energií v provozovnách používáním úsporných spotřebičů a systémů osvětlení. Monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energií v provozovnách (voda, plyn, elektrická energie) a trvale hledat možnosti úspor technickými opatřeními
 • správně nastaveným systémem údržby předcházet běžným poruchám strojů a zařízení a tím i možným ekologickým haváriím
 • snižovat množství vznikajících odpadů a znečišťování životního prostředí a zajistit bezpečné nakládání s odpady včetně jejich zneškodnění autorizovanými firmami
 • ve všech oborech a činnostech pracovat dle požadavků ISO 14 001 a zajišťovat ochranu životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči environmentálnímu chování společnosti nebyla vznesena žádná stížnost a společnost nebyla zatížena žádnou sankcí
 • zajistit pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců jako jednu z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí
 • vlastní odpadový materiál neukládat na skládky a nalézat využití pro jeho další zpracování např. regranulací
 • jako subdodavatele zohledňovat výběr dodavatelů, kteří jsou certifikováni dle ISO 14 001 a kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí - výběr dodavatelů zařízení a služeb ovlivňujících životní prostředí provádět podle stanovených kritérií a jejich způsobilost a kvalifikaci průběžně ověřovat
 • správnou péčí o hydraulické systémy strojů a s použitím měřících metod, prodloužit interval výměny hydraulických olejů (ve strojích cca 10 000 litrů) a eliminovat tím množství nebezpečného odpadu.
 • zajišťovat pravidelnou péči o vozidla v autorizovaných servisech s cílem minimalizovat znečištění ovzduší emisemi dopravních prostředků i strojů a zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek
 • nepoužitelné palety odevzdávat (nebo zpětně odprodávat dodavateli) k dalšímu využití nebo do kompostáren
 • při nákupu nových automobilů zohledňovat emise daného vozidla
Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto Environmentálním profilu a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho soustavné naplňování.
 
Společnost UNIPLAST Pardubice spol. s r.o. se tímto zavazuje k provádění prvků svého environmentálního profilu. Výsledky vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů budou průběžně projednávány ve vedení společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního chování.
UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
Žáravice 61, CZ-533 16  Žáravice, Česká republika
logo UNIPLAST
Váš partner pro kompletní výrobu:                                                                          
kontakt  impresum   aktualizováno 04/2024
email:
  info@uniplast.cz
telefon:
  +420 466 768 417 / +420 466 768 418
Návrat na obsah